Πτώχευση μικρού αντικειμένου

Απλοποιημένη διαδικασία μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας (ΕιρΣάμου 48/2022).

Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών.

Δεκτή έγινε από το Ειρηνοδικείο Σάμου αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου κατά την απλοποιημένη διαδικασία μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) (ΕιρΣάμου 48/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, αναφορικά με τη διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων όπως η υπό κρίση, τόσο από τη λεκτική διατύπωση του άρθρου 173 του Ν. 4738/2020, όσο και από την αιτιολογική έκθεση αυτού, προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις που η αίτηση έχει ασκηθεί από τον οφειλέτη και η τυχόν άσκηση (πρόσθετης) παρέμβασης αφορά τον διορισμό συνδίκου, σαφής πρόθεση του νομοθέτη στις δίκες αυτές κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης στο ειρηνοδικείο είναι η δημιουργία μιας έγγραφης διαδικασίας και η αποφυγή δημόσιας συνεδρίασης.

 Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Από την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης χωρίς προφορικότητα, με επισυναπτόμενα στην αίτηση ή προσκομιζόμενα με τις προτάσεις, αντλούμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλων των αποδεικτικών εγγράφων και την εμφάνιση πλήρως τόσο του περιουσιακού, όσο και φορολογικού και του τραπεζικού «προφίλ» του προς πτώχευση οφειλέτη, δεν απομειώνονται οι διαδικαστικές δυνατότητες και ευκαιρίες που θα είχαν οι διάδικοι αν προέβαλλαν τους ισχυρισμούς τους και αξιολογούσαν τα αποδεικτικά τους μέσα στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο επεσήμανε ότι η δημοσιοποίηση της αίτησης στο ΗΜΦ, η τυπική εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο χρέωσης στον δικαστή και δημοσιότητας, η ανάρτηση αυτού στο χώρο των δικαστηρίων, στο ΗΜΦ και στο solon.gr, καλύπτουν την επιταγή για δημοσιότητα της δίκης ως προς τις εκφάνσεις αυτής τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι των τρίτων.

Συνεπώς, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, εφόσον (α) ο αιτών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση ή (β) έχει ασκηθεί (πρόσθετη) παρέμβαση, που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η διαδικασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την πάροδο 30 ημερών από την δημοσιοποίηση κατ’ άρθρο 173 του νόμου, οπότε κλείνει από τον γραμματέα ο φάκελος, χωρίς να κατατεθούν προτάσεις κατά απόκλιση, λόγω της ειδικότητας, από τις ρυθμίσεις του άρθρου 115 παρ. 3 του ΚΠολΔ, και εκδίδεται δικαστική απόφαση.

 Πηγή: lawspot.gr

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.